Prawo spadkowe

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • wniosek o przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • testamenty
 • wniosek o unieważnienie testamentu
 • zachowek
 • wydziedziczenie

Prawo rzeczowe

 • windykacja nieruchomości i analiza stanu prawnego
 • prawo mieszkaniowe, eksmisja i wstąpienie w stosunek najmu
 • immisja

Prawo zobowiązań

 • umowy najmu i użyczenia
 • dochodzenie należności
 • odszkodowania i zadośćuczynienia

Prawo rodzine

 • rozwód i separacja
 • władza rodzicielska
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie
 • kontakty z dzieckiem - alimenty
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Obsługa pracy

 • analiza umów o pracę
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenie zaległych świadczeń z tytułu umów o pracę - pomoc prawną w zakresie mobbingu i dyskryminacji
 • prawo osób niepełnosprawnych

Prawo karne

 • obrona i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym - obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych przed sądem
 • obrona i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • wnioski o rentę
 • odwołania od decyzji ZUS
 • wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności
 • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
 • wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
 • wniosek o ubezwłasnowolnienie