Proponowany harmonogram wykładu:

1. Orzecznictwo dla potrzeb renty i orzecznictwo dotyczące stopnia niepełnosprawności. Omówienie najczęściej popełnianych błędów proceduralnych oraz znaczenie poszczególnych zapisów orzeczeń.

2. Rodzaje świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym:
• Renta socjalna,
• Renta rodzinna w tym zasady przyznawania renty dorosłemu dziecku niepełnosprawnemu (dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku)
• Renta z tytułu niezdolności do pracy
• Renta w drodze wyjątku
• Procedura przyznawania świadczeń i tryb odwoławczy
• Świadczenia z pomocy społecznej
• Świadczenia rodzinne
• Dodatki do różnych świadczeń
• Zasady dorabiania do świadczeń

3. Rodzaje świadczeń przysługującym opiekunom osób niepełnosprawnych:
• Specjalny zasiłek opiekuńczy
• Świadczenie pielęgnacyjne
• Tryb odwoławczy, zasady przyznawania oraz ważne orzeczenia sądów administracyjnych dotyczących przyznawanych świadczeń.

4. Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
• Ulga rehabilitacyjna
• Ulga w komunikacji zbiorowej
• Ulga w abonamencie

5. Zasady reprezentacji podopiecznych
• Pojęcie zdolności do czynności prawnych
• Przesłanki, procedura i skutki ubezwłasnowolnienia
• Kurator osoby niepełnosprawnej
• Pełnomocnik rodzinny

6. Sposoby zabezpieczenia podopiecznych na przyszłość
• Darowizna
• Dożywocie
• Testament wraz poleceniem
• Zachowek dla osoby niepełnosprawnej • Służebność mieszkania
• Mieszkania chronione
• Udział pełnosprawnego rodzeństwa w pomocy podopiecznego

7. Osoba niepełnosprawna w rodzinie
• Zasady alimentacji osoby niepełnosprawnej w prawie rodzinnym, w tym przez dziadków i rodzeństwo
• Zasady odpłatności za pobyt podopiecznego w całodobowych ośrodkach

8. /Opcjonalnie/ szczególne zasady prawa pracy dla osób niepełnosprawnych.